Tietosuojaseloste

JP HENKILÖSTÖRATKAISUT OY:N

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASUUNNITELMA

1(2)

 

ASIAKAS-JA HENKILÖSTÖREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

 

JP Henkilöstöratkaisut Oy,

 

Kukkolantie 14 a 12, 37560 Lempäälä

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

 

Tietosuojavastaava,

 

Juha-Pekka Hänninen

jp.hanninen@jphr.fi

 

 

3. REKISTERIN NIMI

JP Henkilöstöratkaisut Oy:n Asiakas-ja henkilöstörekisteri.

 

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on

yrityksien ja asiakkaan/työntekijän välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama

toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: •

Asiakas ja työsuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen,

toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. • Asiakas-

tai työsuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi

sekä muut kokonaisasiakkuuden ja JP Henkilöstöratkaisut Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen  liittyvät tarkoitukset. • Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti-

ja asiointihistorian hallinta. • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyy

stietojen kerääminen ja käsittely.

• Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen. Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa

seuraavankaltaisia tietoja: •

Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. •

Lähiomainen, huoltaja, huollettava • Palvelujen käyttö-

ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän

toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten internet-

ja automaattipalveluissa. • Rekisteröidyn itse tuottama

sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet,

tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaava

t tiedot. • Rekisteröityä mahdollisesti koskevaa

vakuutusta, työterveyshammashoitopalveluita ja -

sopimusta, ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja. •

Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen. • Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet

rekisteröityä. • Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja. • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja. • Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja. • Tunnistamis-ja varmentamisvälineiden ja -

palveluiden käyttöön liittyviä

tarpeellisia tietoja. • IP osoitteita tai muuta internetsivuilla vierailuun liittyvää tietoa. • Työhistoriaa,

palkanlaskentaa tai muita työsuhteen hoitamisen kannalta oleellisia tietoja

. • Tiedon käsittelyyn liittyviä

tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 

JP HENKILÖSTÖRATKAISUT OY:N

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASUUNNITELMA 20.4.2018  2(2)

 

• Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä palveluiden käyttö,

viestintä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvät tapahtumat. •

 Tunnistamis-,varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto-

tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. •

 Internet sivustoja kävijätietoja tallentavalla ohjelmallisella ratkaisulla.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI

EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

 

Asiakastietoja ei luovuteta yritysten toiminnan lukuun toimivien

palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja

 säädösten mukaan. Asiakastietoja ei pääsääntöisesti

siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

 

Mahdollista fyysisen aineiston pyritään välttämään.

Fyysistä aineistoa säilytetään lukitussa

tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Sähköiseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan

henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja

kullekin käyttäjälle

annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

 

 

9. TARKASTUSOIKEUS

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään

 kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan

rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

 

10. TIEDON KORJAAMINEN

 

Siltäosin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman

aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava,

poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tai muun palvelun

tarkoituksen vastainen, virheellinen,

tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse,

korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle,

joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta

henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

11. KIELTO-OIKEUS

 

 

Asiakas voi antaa yrityksille sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §

mukaisia

suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.

Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti

(matkapuhelin, sähköposti).

 Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin,

posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa.

Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.

Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellisia tiedotteita.

 

Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa kirjallisesti osoitteeseen:

 

JP Henkilöstöratkaisut Oy/Juha-Pekka Hänninen

Kukkolantie 14 a 12, 37560 Lempäälä

jp.hanninen(at)jphr.fi